Desinfektionsmidler

CEI rådgiver om anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren.
Disse anbefalinger findes samlet i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren.

CEI foretager vurdering af produkter til desinfektion i sundhedssektoren baseret på EU-standarder for test af desinfektionsmidler (EN standarder), der er udarbejdet af Den europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), hvor CEI også er repræsenteret.

Firmaer, der ønsker produkter vurderet, kan indsende dokumentation for antimikrobiel effekt mm. til CEI. Efter endt vurdering vil vurderingen af produktet blive publiceret på CEI’s liste over vurderede produkter og nævnt i CEI-NYT. vil produktet blive omtalt i CEI-NYT. Læs mere om denne vurdering og den detaljerede beskrivelse i vejledning om vurderingsproceduren, krav til dokumentation og lovgivning på området. CEI’s vejledning findes desuden i en engelsk version.

CEI samarbejder med Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS), Region Hovedstadens Kemikalierådgivning, Miljøstyrelsen, Teknologisk Institut, DHI og Arbejdstilsynet i et netværk, det såkaldte Kontaktforum for desinfektion. Ved halvårlige møder drøftes vigtige problemstillinger inden for desinfektionsområdet, nye desinfektionsmidler mm.

Konsensusnotat

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har netop udgivet et konsensusnotat med titlen: Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark.”

DesinfektionsmidlerFormålet er at redegøre for den sundhedsfaglige konsensus om de væsentligste principper for anvendelse af desinfektionsmidler i Danmark samt at være en hjælp ved indkøb og brug af desinfektionsmidler i den danske sundhedssektor. Et af de væsentligste overordnede principper er, at der kun anvendes kemisk desinfektion, når det er nødvendigt, og når rengøring alene ikke er tilstrækkeligt.
Notatet er udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertice fra hele landet, og arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra de Regionale Infektionshygiejniske Enheder (IHE), Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker (FSFH), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), Dansk Klub for Centralsterilisering og Sygehushygiejne (DKCS), Miljøstyrelsen (MST) og CEI, SSI. Notatet har været i høring.

Se notatet i sin helhed.

Sidst redigeret 1. maj 2017