PDF-ikonPrintikon

Myndigheder

En offentlig myndighed er en offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af et land, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling.

En offentlig myndighed har lovhjemmel til at være myndighedsudøvende, dvs. at myndigheden kan udstede påbud og, hvis ikke de opfyldes, sanktioner.

Andre eksempler på offentlige myndigheder er styrelser, direktorater, væsener, tilsyn, forvaltninger og tjenester. De her nævnte offentlige tilsyn og styrelser er alle myndighedsudøvende indenfor hygiejneområdet.

Myndighed/Styrelsen Relevante links

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser. 

Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynet fokuserer på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og retter indsatsen mod virksomheder med et belastende arbejdsmiljø.

Regler - Indtast søgeord "Hygiejne" og find bl.a. følgende relevante i forhold til infektionshygiejne

AIDS og forebyggelse af HIV-infektion 

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) 

Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø 1) 

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (Der henvises til afsnit 3.10. Beskyttelse mod farlige stoffer og smitsomme agenser) 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under forsvarsministeriet.

Beredskabsstyrelsens mission er at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, og samtidig undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår.

Af infektionshygiejnisk relevante områder har Beredskabsstyrelsen bl.a. en væsentlig rolle i forbindelse med pandemiplanen og det generelle sundhedsberedskab, herunder fx fugleinfluenza og bioterror-hændelser. 

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Skybrudsberedskab

Den Nationale Sårbarhedsudredning

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier og internationalt samarbejde.

Bygningsstyrelsen  Energistyrelsen

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris logo

Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold.

Vejledning om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen)

Køkkenhygiejne 

Antibiotikaresistens 

Regler for mikrobiologi og zoonoser

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er organiseret i 8 enheder og en direktion. De 7 enheder er placeret i København, mens enheden MST Virksomheder fordeler sig over adresser i både København, Odense og Aarhus.

En tværgående projektorganisering løser større, tværgående opgaver. Ledelsesteamet består af en direktion samt kontorchefer og funktionsledere. Miljøstyrelsen har cirka 430 medarbejdere.

Pjecen "Vi arbejder for miljøet"

Håndtering af klinisk risikoaffald

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en organisation under Miljøministeriet. Styrelsen blev oprettet den 1. januar 2011 som et resultat af en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

Naturstyrelsen udmønter regeringens miljø- og naturpolitik inden for blandt andet følgende hovedområder:

 • Sikring af rent vand
 • Beskyttelse, pleje og genopretning af natur
 • Overordnet planlægning af byer og landskaber

Vand i hverdagen

Sikkerhedsstyrelsens logo 

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet og understøtter ministeriets vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår. Gennem risikobaseret overvågning, smart regulering og kommunikation på forkant gør styrelsen teknisk sikkerhed til vækst til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere. Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en moderne styrelse, hvor der er tæt samspil mellem politik og myndighedsudøvelse. Som en del af Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager styrelsen til, at Danmark på det sikkerhedstekniske område har moderne og tidssvarende regler og de udøver deres myndighedsopgaver på en moderne, transparent og effektiv måde.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Med Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. 184 om bl.a. det risikobaserede tilsyn blev embedslægebegrebet afskaffet per 1. juli 2016. Titlen ”embedslæge” vil fremover være ”overlæge” i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver:

 • at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer
  at rådgive om smitsomme sygdomme, helbredsforhold ved udstedelse af kørekort, gennemføre retslægelige ligsyn m.m.
 • at udstede autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper omfattende både danske og udenlandske sundhedspersoner.
 • at meddele ret til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer
 • at udstede speciallægeanerkendelser til de 38 lægelige specialer samt speciallægeanerkendelser til de 2 tandlægespecialer.
 • at afgøre klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundhedsperson.
 • at varetage den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrage til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.
 • at vejlede om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

Kontakt enhederne Nord, Syd og Øst for tilsyn og rådgivning

Landslægen på Færøerne 

Landslægen Grønland

Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af Sundheds- og Ældreministeriets koncern. Sundhedsstyrelsen bistår ministeren med rådgivning på ministerområdet og yder rådgivning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Sundhedsstyrelsens hovedopgaver er sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling, hvor fokus er på en lang række områder inden for forebyggende indsatser, strålebeskyttelse, uddannelse af sundhedspersonale, sundhedsberedskab samt planlægning af sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har desuden opgaver indenfor ældre- og demensområdet.

 

Arbejdsdragtsvejledningen

MRSA vejledningen 

Pandemiberedskab

Rådgivning om hygiejne

Smitsomme sygdomme

Bekendtgørelse om medicinsk udstyr

Sidst redigeret 1. juni 2017