CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 151 - April 2018

WHO´s Håndhygiejnedag d. 5. maj 2018

WHO og CEI sætter igen i år fokus på håndhygiejne. Temaet fra WHO er i år ”sepsis” (Se mere på WHO´s hjemmeside). CEI vil opfordre til, at man lokalt tilslutter sig dette initiativ.

Sepsis er et syndrom og kan udvikle sig til livstruende kredsløbskollaps. Sepsis optræder i forbindelse med en infektion og kan skyldes såvel bakterier som virus og svampe.

Bakteriæmi/septikæmi forlænger liggetiden for patienten, øger morbiditet og mortalitet samt omkostningerne for hospitalet.

Bakteriæmier/septikæmier overvåges på nationalt plan i dag via HAIBA, og nogle steder på via lokale overvågningssystemer.

Ca. 7 ud af hver 1000 indlagte patienter (8,9 pr. 10.000 sengedage) i Danmark får en bakteriæmi, og ca. 1/3 af disse er relateret til intravaskulære katetre.

Anvendelse af intravaskulære katetre indebærer en risiko for lokale infektioner i huden ved indstiksstedet og generaliserede infektioner i form af bakteriæmi og septikæmi ved spredning af mikroorganismer fra kateteret til blodbanen.

Bakteriæmi/septikæmi relateret til intravaskulære katetre er således blandt de mest alvorlige sundhedssektorerhvervede infektioner (SEI) og kan forebygges ved blandt andet at følge de nationale retningslinjer om fx håndhygiejne og brug af intravenøse katetre. 

Link til relevant materiale vil være at finde på CEI´s hjemmeside kort før håndhygiejnedagen. 

Fagligt Forum torsdag 17. maj

I år vil Fagligt Forum handle om: Rigsrevisionsrapporten om hospitalsinfektioner, overfladedesinfektion, overvågning, øget indsats overfor antibiotika-resistente bakterier, samt præsentation af den nye nordiske hygiejneuddannelse på Göteborg Universitet. Det endelige program vil foreligge i løbet af få dage og kan tilgås på CEI´s hjemmeside/Fagligt Forum. Tilmelding til dagen via online tilmelding.

Auditor-kursus i infektionshygiejne

Kurset afholdes 10. -13 september (uge 47) på Statens Serum Institut. Kurset tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren. Deltagerne får indsigt i planlægning, opbygning, anvendelse samt praktisk brug af NIR og andre retningsgivende dokumenter inden for området.

Kurset indeholder lektioner med teori, gruppearbejde og praktiske øvelser i planlægning og gennemførelse af intern audit i sundhedssektoren. Lektionerne behandler emner som forbedringsarbejde, kvalitetsledelse, brug af infektionshygiejniske retningslinjer, risikostyring, indsamling af infektionshygiejniske data samt opfølgning og tilbagemelding. Kurset afsluttes med en eksamen.
Underviserne er en række fagspecialister inden for auditering samt medarbejdere fra CEI.

Program og pris for deltagelse kan ses på CEI’s hjemmeside: Auditor-kursus i infektionshygiejne. Tilmelding sker til senest 1. juli 2017.

Tilføjelse til vurdering af hånddesinfektionsprodukt med kvaternære ammoniumforbindelser fra CEI-Nyt nr. 148 - Januar 2018

I forbindelse med en vurdering af et hånddesinfektionsprodukt, hvor aktivstofferne er kvaternære ammoniumforbindelser, har Regionernes Kemikaliesamarbejde (REKS) modificeret sin konklusion, i det ikke alle kvarternære ammoniumforbindelser kan forårsage allergi.

REKS vil derfor vurdere hver enkelt kvarternære ammoniumforbindelse, der ønskes anvendt i hånddesinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren, da et hånddesinfektionsmiddel kommer i direkte hudkontakt og påføres mange gange i løbet af en arbejdsdag.

Nyt Informationsmateriale

CEI har publiceret en revision af Informationsmateriale om infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn, som kan tilgås via CEI’s hjemmeside/Informationsmateriale.

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT