CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 146 - December 2017

Ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne

Nordisk Ministerråd har nu afsluttet en proces mhp. at udvælge en uddannelsesinstitution, som kan forestå etablering af en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne. Göteborg Universitet har fået denne opgave, og man forventer, at det første hold studerende kan begynde til efteråret 2018. En endelig aftale imellem Nordisk Ministerråd og Göteborg Universitet er ved at blive indgået, og vi vil i CEI-Nyt og på SSI’s hjemmeside vende tilbage, når der foreligger flere detaljer.

Førerhunde i sundhedssektoren

I Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler er der bl.a. et afsnit om førerhunde, se afsnit 5.10.2. Grundlæggende gælder det, at en blind person med førerhund har samme rettigheder som en seende person, og hunden er nødvendig for personens færden. Det betyder, at hund og ejer kan færdes de samme steder som en seende. Sundhedsstyrelsen har eksempelvis fritaget førerhundebrugere for forbuddet mod at medtage hund på restaurant og i fødevarebutikker.
På hospitaler må husdyr generelt ikke medbringes ved ambulant besøg, ved indlæggelse eller ved besøg af indlagte patienter, men for førerhunde forholder det sig anderledes. Her kan der afviges fra disse regler – og man kan i stedet følge lokalt udarbejdede retningslinjer. I NIR listes forslag til disse retningslinjer. CEI opfordrer til, at hospitaler og andre sundhedsinstitutioner offentliggør deres lokale retningslinjer på deres hjemmeside, så personer med førerhund har mulighed for at planlægge, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med fx sygebesøg, ambulatoriebesøg og indlæggelse på hospital.

Information vedrørende dokumentation for desinfektionsprodukter

CEI’s tolkning af indvirkningstid ved overfladedesinfektion

Inden for de sidste år har efterspørgslen efter mere bruger- og miljøvenlige desinfektionsmetoder og -midler været stigende, og specielt udbuddet af desinfektionsprodukter, som kan betegnes som klar-til-brug (ready-to-use) er blevet mere udbredt. Dette kan være desinfektionsprodukter i form af fx færdige opløsninger, hvor der ikke skal opløses faste stoffer, eller produkter, hvor delelementer ikke skal blandes sammen eller fortyndes, samt præimprægnerede klude. Tidligere har det været brugeren, som skulle dosere og opløse og/eller blande delelementer sammen for at opnå det færdige produkt, hvilket har kunnet medføre fejl, med miljø- og arbejdsmiljømæssige problematikker og risici til følge.

I forbindelse med disse klar-til-brug produkter kan der dog opstå nye problematikker, som man ikke tidligere på samme måde har skullet tage højde for. CEI har tidligere omtalt, at for nogle produkter har test af præimprægnerede alkoholbaserede desinfektionsklude med ”4-field-testen” (EN 16615-standarden) ikke kunnet dokumentere den krævede effekt (CEI Nyt Nr 144 - Juli 2017).

CEI har fået spørgsmål, om hvorvidt CEI stadig fastholder en anbefaling af, at test for alkoholbaserede produkter til overfladedesinfektion, skal afspejle den tid, som det givne produkt i praksis vil være i kontakt med mikroorganismer, inden det fordamper fra overfladen. CEI’s anbefaling har tidligere været tests ved relevante EN-standarder ved en kontakttid på maksimum 1 minut (se NIR for Desinfektion side 66). I praksis har det betydet, at brugeren er blevet anbefalet visuelt at sikre, at overfladen er dækket med desinfektionsmidlet i et minut.

I de tilfælde, hvor overfladedesinfektion foretages med klude, vurderer CEI nu effektiviteten på basis af testresultater opnået ved EN 16615-standarden. Ifølge EN 16615 bedømmes effektiviteten ud fra en aftørring (én gang frem og én gang tilbage) over et kontamineret testfelt og 3 ikke-kontaminerede testfelter. Obligatorisk for testprotokollen er, at indvirkningstiden højst må være 5 minutter, men kan være mindre. Dette er ikke ensbetydende med, at overfladen er synligt våd i dette tidsrum, idet den tilførte desinfektionsvæske kan være fordampet. For CEI’s vurdering betyder dette, at såfremt en desinfektionsmiddelholdig klud opfylder EN 16615, er der tilstrækkelig dokumentation for effekt over for det testede spektrum af mikroorganismer. For brugssituationer betyder det, at derved bortfalder også anbefalingen af visuelt at sikre sig, at overfladen er dækket med desinfektionsmidlet i et minut.

Tilsvarende anbefaling i NIR for desinfektion i sundhedssektoren vil blive rettet i overensstemmelse med dette.

Test med EN 16615 omfatter kun vegetative bakterier og gærsvampe. Overfladedesinfektionstest over for virus, mykobakterier og bakteriesporer er endnu ikke omfattet af EN 16615. Især for sporedannende bakterier er dette forhold væsentligt, idet det danske sundhedsvæsen har set flere udbrud med Clostridium difficile. P.t. foreligger der kun én EN-standard for effekt over for bakteriesporer (EN 13704), som dels er en suspensionstest og dels ikke er rettet mod det medicinske område. Derfor er der fra CEI’s side en skærpet opmærksomhed på, om et givet desinfektionsprodukt til overfladedesinfektion kan antages at have en sufficient effekt.
På dette grundlag mener CEI, at ønskes en tilstrækkelig overfladedesinficerende effekt over for bakteriesporer, bør man ved brug af fx klorbaserede produkter (hvor aktivstoffer vil være hypoklorsyre/hypoklorit):

  • anvende en koncentration på minimum 1000 ppm aktivt klor (typisk produkter med pH<8, hvor aktivstoffet primært vil være i form af hypoklorsyre) eller
  • anvende en koncentration på minimum 5000 ppm frit klor (typisk produkter med pH>8, hvor aktivstoffet primært vil være i form af hypoklorit)
  • og i begge situationer anvende en indvirkningstid, hvor overfladen er synligt våd i mindst 10 minutter.

Det er desuden stadig CEI’s anbefaling, at rengøring og desinfektion udført som 2 separate procedurer, idet dette er mere effektivt til at fjerne mikroorganismerne end rengøring alene, desinfektion alene eller rengøring og desinfektion i en og samme procedure.

Temadag om infektionshygiejne i primær sektor

CEI afholder temadag på SSI tirsdag den 27. februar om infektionshygiejne i primær sektor - reserver allerede dagen nu. Målgruppen er primært personer ansat uden for hospital, men alle kan komme i betragtning. Nærmere oplysninger om indhold, tilmelding og betaling udsendes først i januar.

Tak til alle CEI’s samarbejdspartnere

CEI ser frem til endnu et spændende år med mange opgaver i 2018, og vi ser alle frem til et fortsat godt samarbejde med vores fag-kolleger i det ganske land.

CEI ønsker alle Glædelig jul og Godt nytår.

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT