CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 144 - Juli 2017

Præcisering af CEI’s anbefaling til overfladedesinfektion med klude

Hver dag bruges tusindvis af rengørings- og desinfektionsklude på hospitaler og i pleje- og institutionssektoren. Kludene er behandlet med biocider, så de dræber og fjerner forskellige typer af mikroorganismer. Før april 2015 forelå der ikke europæiske standarder for dokumentation af den antimikrobielle effekt af desinfektionsmiddelholdige klude, som benyttes til overfladedesinfektion. Derfor vurderede CEI i lighed med andre europæiske lande udelukkende den antimikrobielle effekt på basis af ”suspensionstests” (fase 2, trin 1) og ”passive overfladetests” (såkaldte ”carriertests”, fase 2, trin 2), der viser den antimikrobielle effekt af desinfektionsvæsken som tilsættes en desinfektionsklud, helst i form af udvrid af desinfektionsvæsken fra kluden. Disse europæiske standarder til at vurdere, om engangskludene reelt virker efter hensigten, er utilstrækkelige. Det betyder, at markedet i dag er præget af usikkerhed om kludenes effekt og kvalitet. Indkøbere og aftagere har manglet et bedre objektivt grundlag for at vurdere de forskellige produkter. Myndighederne har manglet en mere realistisk testmetode til at vurdere produkterne i forhold til kravene i EU-lovgivningen, og producenter af rengørings- og desinfektionsklude har manglet en standardiseret testmetode, der kan bruges i produktudvikling og til at kvalitetsstemple produkterne til markedsføring.

En arbejdsgruppe under den europæiske standardiseringsorganisation CEN har udarbejdet og implementeret en ny EN-standard (DS/EN 16615:2015), som angiver en metode til at vurdere den antimikrobielle effekt over for vegetative bakterier og visse svampe (gærsvampe) for desinfektionsmidler, der appliceres med klud på overflader. Standarden kan desuden i modificeret form anvendes til at vurdere den antimikrobielle effekt over for skimmelsvampe samt myko- og tuberkelbakterier. CEN arbejder desuden på en tilsvarende standard, så også den antimikrobielle effekt over for virus vil kunne blive dokumenteret. I henhold til forskrifterne i Biocidforordningen og Det Europæiske kemikalieagentur (ECHA) indgår denne standard som et yderligere krav ved CEI’s vurdering af produkter til overfladedesinfektion ved brug af servietter/klude (se CEI-Nyt Nr. 137 - Maj 2016). Dette betyder, at CEI vil vurdere desinfektionsmiddelholdige klude som egnede, såfremt de desinfektionsmiddelholdige klude både opfylder de krav, der er angivet i de tidligere suspensions- og overfladetests samt i EN 16615-standarden.

Med udgangspunkt i dette har CEI sammen med firmaet Wet Wipe A/S sideløbende indgået i et projektet støttet af Miljø- og Fødevareministeriets udviklings- og demonstrationsprogram fra 2013-2016 (se CEI-Nyt Nr. 140 - December 2016). Nærmere oplysninger om projektet, herunder en rapport indeholdende den udviklede testprotokol, kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside. Formålet med projektet var at udvikle en testprotokol til test af desinfektionsklude, hvor der blev taget højde for forskellig vigtige parametre, som kunne tænkes at have betydning for testens validitet og reproducerbarhed. Dette indebar bl.a. test af forskellige kludetyper, forskellige typer aktivstoffer (biocider) i imprægneringsvæsken i forskellige koncentrationer, den mekaniske påvirkning ved aftørring af en overflade, test på forskellige testbakterier mm. Resultatet af projektet er, at det lykkedes at udvikle en ny valid og reproducerbar testprotokol, som tager udgangspunkt i en brugssituation, som afspejler de faktiske forhold under brug, dvs. en realistisk kontakttid, en realistisk udførelse, samt en vurdering af risikoen for utilsigtet virkning på grund af flytning af mikroorganismer. Under afprøvning af den udviklede testprotokol viste det sig, at to forskellige kludetyper præimpregnerede med hhv. polyhexamethylenbiguanidhydroklorid (PHMB), ethanol og hypoklorsyre i forskellige koncentrationer havde forskellig effekt over for vegetative bakterier. Klude præimpregnerede med PHMB og hypoklorsyre i rette koncentrationer viste effekt, som opfyldte de i testprotokollen definerede testkriterier. Klude præimpregnerede med ethanol ved forskellige koncentrationer reducerede ikke antallet af testbakterier bedre end kontrolklude tilsat vand og detergent og opfyldte derfor ikke testkriterierne. Det skal præciseres, at CEI ikke ved projektet har undersøgt kommercielle rengørings- og desinfektionsklude vha. den udviklede testprotokol, men resultaterne indikerer, at præimpregnerede alkoholbaserede desinfektionsklude måske ikke har en tilstrækkelig antimikrobiel effekt.

Efterfølgende har CEI været i kommunikation med hhv. nationale og internationale testlaboratorier og eksperter på området, som også finder lignende reduceret effekt ved test af præimpregnerede alkoholbaserede desinfektionsklude med EN 16615-standarden. CEI opfordrer derfor til, at producenter og forhandlere af kommercielle præimpregnerede alkoholbaserede desinfektionsklude indsender dokumentation for, at disse kludes har tilstrækkelig antimikrobielle effekt enten ved test med EN 16615-standarden eller ved anvendelse af CEI’s udviklede testprotokol.

På denne baggrund finder CEI det nødvendigt at præcisere anbefalingerne til overfladedesinfektion med klude.

I langt de fleste tilfælde kan ikke-kritisk udstyr, inventar og overflader holdes rene med almindeligt anvendte rengøringsmetoder.

Rutinemæssig desinfektion af gulve, vægge o.lign. bør ikke udføres.

Desinfektion af kontaktpunkter på ikke-kritisk udstyr, inventar og rumoverflader er påkrævet ved:

  • forekomst af særligt resistente mikroorganismer (fx MRSA, ESBL, VRE, CPO mm.), norovirus og C. difficile
  • efter synligt spild af blod, sekreter eller ekskreter i større mængder (dvs. spild der ikke kan fjernes i én arbejdsgang).

Desinfektion skal ske ved aftørring med et egnet desinfektionsmiddel i tilstrækkelig mængde, så man opnår tilstrækkelig indvirkningstid af mindre overflader, som fremstår visuelt rene og tørre.

CEI anbefaler, at der anvendes en to-trinsprocedure med indledende rengøring med rengørings-/detergentklud efterfulgt af desinfektion med en desinfektionsmiddelholdig klud, hvilket anses for at være mere effektivt end rengøring og desinfektion i samme proces.

To-trinsproceduren er som følger:

  • Synligt forurenede overflader rengøres.
  • Rene overflader på inventar og ikke-kritisk udstyr desinficeres, så alle områder kommer i kontakt med desinfektionsmidlet.
  • Overfladen efterlades våd og må ikke benyttes, før den er tør.
  • Overfladen skal være våd i min. 1 minut ved brug af alkoholbaserede produkter, min. 5 minutter ved brug af vandbaserede produkter, men 10 minutter ved klorbaserede produkter over for sporer.
  • For at opnå denne indvirkningstid ved brug af desinfektionsklude kan det være nødvendigt at gentage aftørringen flere gange med flere klude.

De i dette CEI-Nyt beskrevne præciserede anbefalinger er tilsvarende blevet præciseret i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren hvilket kan ses i det sidste rettelsesblad. Endvidere er CEI’s vejledning om vurderingsproceduren, krav til dokumentation og lovgivning på området blevet opdateret.

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT