PDF-ikonPrintikon

CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

Nr 142 - April 2017

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR)

CEI har netop publiceret NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren – se publikationen her www.ssi.dk/NIRGenerelle.

Denne NIR henvender sig til hele sundhedssektoren. Den primære målgruppe er sundhedsfagligt personale på hospitaler, plejehjem og andre institutioner med døgnpleje samt hjemmeplejen, sundhedsplejen, klinikker, de lokale infektionshygiejniske enheder, øvrige infektionshygiejniske eksperter og sundhedspersonale, der arbejder med infektionshygiejniske problemstillinger. Bærende principper i denne NIR kan anvendes af sociale og pædagogiske institutioner, hvor personalet kan tilhøre andre faggrupper, fx pædagoger.
Det overordnede formål med NIR er at begrænse smitterisikoen for patienter/borgere, personale og andre personer med kontakt til det danske sundhedsvæsen.

Denne NIR har hovedfokus på de grundlæggende infektionsforebyggende principper, og målet er, at NIR kan bidrage til at øge efterlevelsen af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer såvel på hospitaler som i primærsektoren og derved reducere forekomsten af sundhedssektorerhvervede infektioner.

Der er tre centrale kapitler i denne NIR:

  • Kapitel 5 omhandler de generelle infektionshygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje, og alle forholdsregler beskrives indgående her. Kapitlet indledes med et oversigtsskema over de seks vigtigste forholdsregler.
  • Kapitel 4 beskriver tilrettelæggelse af arbejdsgange ud fra infektionshygiejniske hensyn, og hvilken betydning risikovurdering og adfærd har i infektionsforebyggelse.
  • Kapitel 3 gennemgår de mest almindelige smittemåder (kontaktsmitte, dråbesmitte og vehikelbåren smitte). En mere detaljeret gennemgang af smittemåder findes i NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren udgør sammen med NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren.

Temadag afholdt d. 30. marts på SSI

CEI har netop afholdt ”Temadag om generelle infektionshygiejniske retningslinjer”, der var et tilløbsstykke med 122 deltagere. Formålet med temadagen var dels at lancere NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren og debattere, hvordan de generelle infektionshygiejniske retningslinjer kunne implementeres på såvel hospitaler som i primærsektoren, dels at sætte fokus på undervisning i infektionshygiejne på professionsbacheloruddannelsen i sygepleje.

Med udgangspunkt i implementering af infektionshygiejniske retningslinjer, og den udfordring, som klinikken kan opleve i forhold til at vælge rette infektionsforebyggende handling, blev det debatteret, hvilke didaktiske overvejelser man kunne gøre sig i forhold til, hvordan undervisning i infektionshygiejne kunne styrkes i henhold til den nye bekendtgørelse for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje.

Der blev givet eksempler på undervisningsformer, som kunne bidrage til at styrke den studerendes beslutningstagning i forhold til infektionshygiejniske problemstillinger og givet forslag til, hvordan samarbejdet med de infektionshygiejniske enheder kunne udbygges mellem undervisere og hygiejnesygeplejersker, fx i form af sparring omkring relevant litteratur og deltagelse i projekt- og bachelorcafé. Præsentationerne fra dagen kan tilgås via dette link.

WHO´s Håndhygiejnedag d. 5. maj

WHO og CEI sætter igen i år fokus på håndhygiejne; temaet fra WHO er i år SAVE LIVES: Clean Your Hands - Fight antibiotic resistance - it's in your hands. Se mere på WHO´s hjemmeside.

Forekomsten af antibiotika-resistente bakterier er fortsat stigende og giver anledning til bekymring for folkesundheden. Antibiotika-resistente bakterier har samme reservoir og smittevej som ikke-resistente bakterier. Opfordringen fra CEI vil derfor være, at alle aktører i sundhedsvæsenet fokuserer på implementering og efterlevelse af NIR for håndhygiejne og dermed har fokus på afbrydelse af smitteveje. Link til relevant materiale vil være at finde på CEI´s hjemmeside kort før håndhygiejnedagen. 

Fagligt Forum d. 18. maj

I år er temaet for Fagligt Forum ”Det nationale smitteberedskab og udbrudshåndtering”. Der vil være en række indlæg fra nationale og regionale aktører for at belyse, hvordan det fremtidige samarbejde kan sikres og udvikles. Det endelige program vil foreligge i løbet af få uger og kan tilgås her. Tilmelding til dagen via online tilmelding

Ny tillægsvurdering til CT ExprésTM  3D – nu CT ExprésTM  4D

CEI har foretaget en vurdering af en ny patientslange og et nyt multipatientsæt til CT ExprésTM 4D-systemet, der er en videreudvikling af CT ExprésTM 3D. Det er et injektionssystem til indgift af kontrastmidler og saltopløsninger, som kan anvendes til kontrastundersøgelser ved CT-scanning. Se vurderingen her: ssi.dk/vurderinger

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT